ทำไม ท้องไม่พร้อมถึงบอกใครไม่ได้

0
1715

เพราะการท้องเป็นสิ่งที่สังคมไม่ยอมรับ คนในสังคมรวมทั้งสื่อมวลชนมักตัดสินและตีตรา วัยรุ่นและผู้หญิงที่ตั้งท้องว่า เป็นเด็กใจแตก ใจง่าย ไม่รักนวลสงวนตัว ไม่รักดี เป็นต้น วัยรุ่นและผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ส่วนใหญ่จึงรู้สึกเกรงกลัวการตัดสินและการลงโทษจากผู้ใหญ่ที่มีอำนาจ

นอกจากนี้ วัยรุ่นและผู้หญิงที่ตั้งท้องอาจเชื่อตามการตัดสินของสังคม และมองว่าตนเองได้กระทำสิ่งที่เลวร้าย เป็นคนไม่ดี และรู้สึกผิดที่ทำให้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ญาติพี่น้อง และครูอาจารย์ ครอบครัว เพื่อนร่วมงาน หัวหน้า ต้องผิดหวังและเสียใจ และบางรายอาจถูกเพื่อนชายที่มีความสัมพันธ์ด้วยปฎิเสธหรือตีตัวออกห่าง

จึงนำมาสู่การพยายามปิดบัง ส่งผลให้วัยรุ่นและผู้หญิงที่ตั้งท้องจำนวนไม่น้อย ต้องประสบกับภาวะโดดเดี่ยว วิตกกังวล หวาดกลัว และอับอาย ไร้ที่พึ่งและถูกทอดทิ้งให้ต้องเผชิญปัญหาตามลำพัง นำไปสู่การทำร้ายตัวเอง หาทางออกโดยขาดข้อมูลและแหล่งสนับสนุน ซึ่งรวมถึงการเสี่ยงชีวิตในการทำแท้งที่ไม่ปลอดภัย หรือการท้องต่อโดยไม่ได้รับการดูแลฝากครรภ์ที่จำเป็นและเหมาะสม

ทั้งที่จริงแล้ว ผู้หญิงที่ท้องทุกคน มีสิทธิที่จะได้รับการบริการดูแลทั้งทางด้านสุขภาพกายและใจ เช่น การตรวจตั้งครรภ์ การรับบริการปรึกษา และการดูแลรักษาจากแพทย์ พยาบาล นักจิตวิทยา นักสังคม-สงเคราะห์ นักสาธารณสุข โดยไม่มีการเลือกปฎิบัติ ไม่ว่าการท้องนั้นจะมีความพร้อมหรือไม่…

ตามคำประกาศสิทธิผู้ป่วย 10 ข้อ (เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับประโยชน์สูงสุดจากกระบวนการ และตระหนักถึงความสำคัญของการให้ความร่วมมือกับผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพ แพทยสภา สภาการพยาบาล สภาเภสัชกรรม ทันตแพทยสภา สภากายภาพบำบัด สภาเทคนิคการแพทย์ และคณะกรรมการการประกอบโรคศิลปะ จึงได้ร่วมกันออกประกาศรับรองสิทธิและข้อพึงปฏิบัติของผู้ป่วย ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘)

มีข้อที่เกี่ยวข้องกับสิทธิในทางเลือก เมื่อท้องไม่พร้อมอยู่ 3 ข้อ ได้แก่

ข้อ 1 ผู้ป่วยทุกคนมีสิทธิพื้นฐานที่จะได้รับบริการด้านสุขภาพตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ สิทธิข้อนี้รวมถึงบริการปรึกษาทางเลือก และบริการที่สอดคล้องกับทางเลือกกรณีที่ท้องไม่พร้อม แม้ว่าในปัจจุบันสถานบริการด้านสาธารณสุขจำนวนมาก จะยังไม่มีความพร้อมที่จะให้บริการ ในทุกด้านโดยเฉพาะบริการยุติฯการตั้งครรภ์ที่ปลอดภัย(ทำแท้งที่ปลอดภัย) แต่เราควรตระหนักว่านี่คือ สิทธิอันชอบธรรมโดยพื้นฐานที่เราควรจะได้รับบริการเหล่านี้ และหากสถานบริการสาธารณสุขนั้นๆ ไม่พร้อมที่จะให้บริการ เราควรมีสิทธิที่จะได้รับข้อมูลและการส่งต่อไปยังสถานบริการสาธารณสุขที่มีความพร้อม

ข้อ 2 ผู้ป่วยมีสิทธิที่จะได้รับบริการด้านสุขภาพจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพโดยไม่เลือกปฏิบัติ เนื่องจากมีความแตกต่างด้านฐานะ เชื้อชาติ ศาสนา สังคม ลัทธิการเมือง เพศ อายุ และลักษณะความเจ็บป่วย แม้ว่าผู้ให้บริการสาธารณสุขแต่ละคนอาจจะมีทัศนคติต่อปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมแตกต่างกัน แต่ผู้ให้บริการมีหน้าที่ให้บริการแก่ผู้ประสบปัญหาตั้งครรภ์ไม่พร้อมที่มาขอรับบริการ โดยปราศจากการเลือกปฏิบัติงานบนฐานทัศนคติส่วนบุคคลของตนเอง และควรมองเห็นว่าผู้หญิงตั้งครรภ์ไม่พร้อมาขอรับบริการ คือผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ และสมควรได้รับการช่วยเหลือ เช่นเดียวกับ ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพหรือโรคภัยไข้เจ็บอื่นๆ อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม

ข้อ 7 ผู้ป่วยมีสิทธิจะได้รับการปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับตนเองจากผู้ประกอบวิชาชีพด้านสุขภาพโดยเคร่งครัด เว้นแต่จะได้รับความยินยอมจากผู้ป่วย หรือการปฎิบัติหน้าที่ตามกฏหมาย สิทธิในข้อนี้ ครอบคลุมถึงการที่ผู้ให้บริการด้านสาธารณสุข จะต้องปกปิดข้อมูลเกี่ยวกับผู้รับบริการซึ่งเป็นที่ผู้ตั้งครรภ์ไม่พร้อม ทั้งในการให้บริการปรึกษาทางเลือก และบริการอื่นๆ ที่จำเป็น

สิทธิที่จะเลือกเมื่อท้องไม่พร้อมจึงมีความสำคัญมากขึ้น ในสภาพสังคมที่ยังไม่ยอมรับและมีการตำหนิ ตรีตรา หรือลงโทษวัยรุ่น และผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม ผู้ให้บริการด้านสาธารณสุขจึงต้องมีความละเอียดอ่อนเป็นพิเศษในเรื่องนี้

ทั้งนี้ จากข้อมูล พบภาวะแทรกซ้อนจากการทำแท้งไม่ปลอดภัยในระดับรุนแรงร้อยละ 28.8 โดยมีอัตราการเสียชีวิตจากการทำแท้งไม่ปลอดภัยสูงถึง 300 คน ต่อผู้หญิงที่ทำแท้ง 100,000 คน และจากกรายงานการเฝ้าระวังการทำแท้งในประเทศไทยล่าสุดปี 2556 พบว่า กลุ่มที่ยุติการตั้งครรภ์ด้วยเหตุผลทางด้านสุขภาพทั้งหมดอยู่ในความดูแลของแพทย์ และไม่พบอาการแทรกซ้อน แต่กลุ่มยุติการตั้งครรภ์ด้วยสาเหตุทางเศรษฐกิจ หรือสังคม โดยการยุติการตั้งครรภ์จากผู้ที่ไม่ใช่บุคลากรทางการแพทย์ พบภาวะแทรกซ้อนสูงถึงร้อยละ 47.8

เราจะทำอย่างไรได้บ้าง ที่จะเปลี่ยนแปลงอคติของสังคมที่มีต่อผู้ท้องไม่พร้อม
เพื่อให้ไม่มีผู้หญิงคนต่อไปต้องเลือกแหล่งบริการที่ด้อยคุณภาพ และเพื่อ…

เพื่อประชาชนคนไทยทุกคนได้รับรู้ข้อมูลที่เป็นจริงเกี่ยวกับการทำแท้งอย่างปลอดภัย และถูกกฎหมาย
เพื่อให้แพทย์ และพยาบาลที่มีความกล้าหาญในการให้บริการเพื่อช่วยเหลือผู้หญิงที่ท้องไม่พร้อม
ได้รับการปกป้องชื่อเสียง ไม่ถูกสังคมตัดสินอย่างผิด ๆ และมีกำลังใจในที่จะทำงานต่อไป
เพื่อให้ผู้หญิงไทยทุกคนสามารถเข้าถึงบริการการทำแท้งอย่างปลอดภัย ด้วยความเท่าเทียมในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง และ
เพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องสูญเสียผู้หญิงคนใดไปอีก จากการปล่อยให้พวกเธอตกเป็นเหยื่อของเว็บไซต์หลอกขายยา และเสี่ยงต่อการใช้ยาทำแท้งอย่างผิดๆ หรือไปทำแท้งเถื่อน
หากคนรุ้จัก เพื่อน ต้องเสียชีวิต เพราะการทำแท้ง ร่วมกันหยุดเหตุการณ์เหล่าด้วยบริการที่ปลอดภัย
เราจะทำอะไรบ้าง เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงนี้

ขอบคุณแหล่งข้อมูลจากหลากหลายที่มา แต่มีเป้าหมายและหัวใจเดียวกันว่า
ท้องไม่พร้อมมีสิทธิเลือก และสนับสนุนทางเลือกของผุ้หญิงที่ท้องไม่พร้อม

#ท้องไม่พร้อม #ทำแท้งถูกกฎหมาย

ร่วมแสดงความคิดเห็น

Please enter your comment!
Please enter your name here