6 ขั้นตอน ให้การรับข่าวสารอย่างมีสติ

1
41791

การรับรู้ข้อมูลข่าวสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและเข้าถึงได้หลายช่องทาง เรียกได้ว่าข้อมูลข่าวสารเป็นปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิตตัวหนึ่งที่จะทำให้เท่าทันต่อสถานการณ์ต่างๆ

แต่ในบางครั้งข่าวสารที่ได้รับมานั้นอาจมีความคลาดเคลื่อนและไม่ถูกต้อง เกิดการรับข้อมูลผิดพลาด หรือถูกใจบ้าง ไม่ถูกใจบ้าง ส่งผลต่อสุขภาพจิตใจของผู้รับ โดยเฉพาะผู้ที่คอยรับข่าวสารอยู่ตลอดเวลาต่อเนื่องทั้งวัน บางคนจะหงุดหงุด เกิดอารมณ์ขุ่นมัว โกรธไม่เป็นไปตามความคาดหวัง หรือตามความเชื่อของตนทำให้เกิดความเครียด

ในขณะเดียวกัน อีกมุมหนึ่งที่สำคัญของข่าวสาร ยังส่งผลให้เกิดความคล้อยตาม มีความเชื่อตามที่ได้รับข่าวสารซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาที่พบว่า 

ข้อมูลข่าวสารมีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงทัศนะคติ ความคิด ความเชื่อ 
ตลอดจนการดำรงชีวิตของผู้รับสาร เพราะโดยธรรมชาติคนเรา 

แมคคอมส์และเบคเกอร์ ได้อธิบายว่า
บุคคลจะใช้สื่อเพื่อตอบสนอง ความพึงพอใจ และความต้องการส่วนตัว
ได้โดยสามารถจำแนกความพึงพอใจออกเป็น 4 ประเภท ดังต่อไปนี
แมคคอมบ์ และเบคเกอร์ (McCombs&Becker, 1979, pp. 51-52)

1) เพื่อให้เรียนรู้เกี่ยวกับเหตุการณ์ (Surveillance) ให้สามารถติดตามความเคลื่อนไหวและสังเกตการณ์ต่าง ๆ รอบตัวจากการเปิดรับข่าวสารทำให้คนทันเหตุการณ์ทันสมัย

2) เพื่อการตัดสินใจ (Decision) การเปิดรับข่าวสารทำให้สามารถกำหนดความสามารถของตน
ต่อสภาวะ หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ รอบตัว เพื่อการตัดสินใจโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน

3) เพื่อพูดคุยสนทนา (Discussion) ให้สามารถนำข้อมูลข่าวสารที่ได้รับไปใช้ในการ
พูดคุยกับผู้อื่นได้

4) เพื่อการมีส่วนร่วม (Participation) เพื่อรับรู้และมีส่วนร่วมในเหตุการณ์ความเป็นไปต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคมรอบ ๆ ตัว

ข้อมูลข่าวสาร
จึงเป็นปัจจัยที่สำคัญปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อการดำเนินชีวิต
ต่อการตัดสินใจของผู้รับสารให้ไปทิศทางใด
ฉะนั้นผู้รับข่าวสาร
จึงควรรับข่าวสารอย่างมีคุณภาพหรือ รับข่าวสารอย่างมีสติ

6 ขั้นตอน ให้การรับข่าวสารอย่างมีสติ และมั่นคง

1.ไตร่ตรองทุกครั้ง ที่ได้รับรู้ข้อมูลข่าวสาร อย่าเพิ่งด่วนหลงเชื่อทันทีแม้เป็นข้อมูลที่ถูกใจเราหรือผลีผลามรีบส่งต่อข้อมูลให้คนอื่นๆ หรือรีบแสดงความเห็นด้วยออกไป

2.พิจารณาข้อมูลข่าวสาร ที่ได้รับมาให้ดีว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือเราเชื่อว่าจริงเพราะมันตรงกับความเชื่อของเราที่มีอยู่เดิม

3.ทวนสอบความถูกต้องของข่าวสาร โดยการหาข้อมูลจากหลายๆแหล่ง

4.ตั้งสติทำใจเป็นกลาง เมื่อแน่ใจแล้วว่าข่าวสารที่ได้รับรู้มาเป็นเรื่องจริง
แต่เป็นข้อมูลที่ไม่ถูกใจเราหรือผิดจากความเชื่อที่มีอยู่เดิมของเรา

5. เปิดใจกว้างที่จะยอมรับข่าวสารข้อมูลที่ถูกต้องแต่ไม่ถูกใจ

6.ผ่อนคลายอารมณ์ ไม่ใช้เวลากับการรับข้อมูลข่าวสารในแต่ละวันนานไป
เพราะชีวิตเราก็ต้องเดินหน้าต่อไป

1 ความคิดเห็น

ร่วมแสดงความคิดเห็น

Please enter your comment!
Please enter your name here